top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de levering van diensten als de verkoop van goederen door Arguo Consulting BVBA. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Arguo Consulting BVBA.

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Alle aanbiedingen van Arguo Consulting BVBA zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 15 dagen tenzij anders vermeld. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

LEVERINGS- EN BETAALTERMIJNEN

De door Arguo Consulting BVBA opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van het contract, een prijsvermindering of enige eis tot schadevergoeding.
Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Arguo Consulting BVBA en dit per aangetekende brief.
Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.


Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1% per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. De schadevergoeding ingevolge wanbetaling zal tevens verhoogd worden met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 10% met een minimum van €100,00.

Elke bestelling van de klant, met of zonder betaald voorschot, bindt deze laatste onherroepelijk, het bindt Arguo Consulting BVBA slechts na schriftelijke bevestiging hiervan. Arguo Consulting BVBA behoudt zich echter het recht voor een bestelling te weigeren zonder opgave van redenen. Indien een bestelling door de klant, om welke reden dan ook, wordt geannuleerd, zal Arguo Consulting BVBA gerechtigd zijn een schadevergoeding van 20% van de waarde van de offerte te eisen.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

Alle door Arguo Consulting BVBA geleverde zaken, ongeacht waar deze zich bevinden, blijven eigendom van Arguo Consulting totdat de koper de koopsom, eventueel verhoogd met rente en kosten en alle overige vorderingen in verband met zijn tekortschieten in de nakoming
van de overeenkomst, heeft voldaan.

 

GEHEIMHOUDING

 

Arguo Consulting BVBA verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

In geen geval kan Arguo Consulting BVBA aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie.


Voor het overige is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot een som gelijk aan het bedrag dat verschuldigd zou zijn voor de geleverde goederen en/of diensten, en met een maximum van €2.500,00.

Het risico voor het verlies, diefstal of beschadiging van producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn gaat op de opdrachtgever over vanaf het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van een door opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

Gezien de rol van Arguo Consulting BVBA als wederverkoper van goederen, wordt alle garantie gerelateerd aan goederen doorverwezen naar de desbetreffende fabrikant.

 

ONTBINDING

 

Wanneer de klant nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren, zullen wij het recht hebben om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van huidige algemene voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onder meer per ter post aangetekende brief of telefax aan de klant. In dit laatste geval zal de klant gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van al onze schade, met een absoluut forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW, of minstens het maximale wettelijk toegelaten.

 

TOEPASSELIJK RECHT

 

Op elke overeenkomst tussen Arguo Consulting BVBA en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.

bottom of page